اطلاعات خودت:

نام :                          

 محل سکونت:     

جنسیت:

سن:

قد؟

وزن؟

سطح تحصیلات:

اسم دانشگاه:

درآمد ماهیانه:

نوع دین:

مذهب:

نماز می خوانید؟

چند بار در روز؟

حج رفته اید؟چند بار؟

قیافتون تو کدوم مایه هاست؟ توصیف کنید.

کدوم عکس نزدیک به شماست؟

 

دوست دارید همسرتون چند ساله باشه؟

 

مذهبی دوست دارید؟

سطح تحصیلاتش چی؟

محل سکونتش چی؟

قدش چی ؟ وزنش چی؟

 

قیافش چه شکلی باشه؟

خانوادش چه جوری باشه؟